OPŁATY

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki – podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn. Pobrane podatki notariusz przelewa na rachunek urzędu skarbowego. Notariusz pobiera opłatę sądową, jeżeli akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej. Opłatę sądową pobraną od wnioskodawcy notariusz przelewa na rachunek sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą.Opłaty za czynności notarialne przyjmowane są gotówką lub przelewem na rachunek bankowy kancelarii. Ze względu na pobieranie przez notariusza podatków i opłaty sądowej – nie jest możliwe dokonywanie płatności kartą płatniczą.Konsultacje w sprawie czynności notarialnych i informacje dotyczące planowanych czynności są bezpłatne.Wynagrodzenie notariusza określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 ze zm.).Połowa podstawowej stawki taksy notarialnej pobierana jest między innymi od następujących czynności:
design drumbum.pl | programowanie webweave.pl
© 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone.